top of page

Smlouva o krátkodobém pronájmu chalupy

 

Pronajímatel: Kamil Smetana Popovova 1989/14, Praha 4, tel.: 737 049 397

a

Nájemce:

Jméno a příjmení: ……………..……………………………………………………………

Trvalý pobyt: ……………………………………………………………………………….

Telefon: …………………………………………………………………………………….

Číslo občanského průkazu: …………………………………………………………………

 

uzavírají tuto smlouvu o pronájmu chalupy, (adresa chalupy)

 

Předmětem pronájmu ke krátkodobé rekreaci je chalupa na adrese Stachy 457 (Stachy 450)

 

1. Předmět a účel pronájmu

1.1. Předmětem pronájmu ke krátkodobé rekreaci je chalupa v obci Stachy, na adrese Stachy 450 (457), psč. 384 73

1.2. Účel pronájmu Předmět pronájmu bude užíván výlučně k rekreačnímu pobytu.

 

2. Všeobecná ujednání

2.1. Pobyt od……………………………………do……………………………………

Celkem počet ubytovaných osob: …………………………………………………………..

Dohodnutá a zaplacená cena za pobyt: .…………………………………………………….

Vratná kauce: 4000,- Kč Chalupa Zaječí, 3.000,- Kč Chalupa Stachy

2.2. Nájemce je povinen předat po ukončení nájmu předmět pronájmu pronajímateli ve stavu v jakém ho převzal, tj. bez vad a poškození, v uklizeném stavu. Způsobí-li nájemce, nebo osoby, které s ním předmět pronájmu užívají, škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Za nájemcem způsobenou škodu je pronajímatel, nebo jeho oprávněný zástupce, oprávněn žádat náhradu škody na místě zaplacením vyčíslené škodné částky hotově nebo převodem na účet pronajímatele. K tomuto účelu může být započtena kauce.

 

3. Doba nájmu, ukončení nájmu

Nájemní vztah je uzavírán na dobu určitou, a to v termínu specifikovaném v bodu 1 této smlouvy. Porušení povinností nájemce daných v ubytovacím řádu, který je přílohou této smlouvy ustanoveních smlouvy opravňuje pronajímatele k vypovězení této smlouvy s okamžitou platností. Nájemce je v takovém případě povinen bezodkladně vyklidit a opustit Strana 2 předmět pronájmu. Nájemce nemá v takovém případě nárok na vrácení nájemného ani jeho části.

 

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Platnost této smlouvy může být mezi nájemcem a majitelem individuálně upravena výlučně písemnou formou.

4.2. Uhrazením zálohy či celé ceny pronájmu bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

4.3. Nájemce potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty dle zákona č. 110/2000 Sb. pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.

4.4. Účastníci smlouvy si tuto přečetli, porozuměli jí a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle. Svůj souhlas stvrzují smluvní strany svými podpisy.

4.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Obchodní podmínky“ a „Ubytovací řád“.

4.6. Nájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející pronajatý objekt a za jejich chování a případné škody, které způsobí. Případnou vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození objektu či jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat pouze po nájemci.

4.7. Pronajímatel potvrzuje, že předem obdržel dohodnutou cenu za pobyt uvedenou v bodě 1 této smlouvy. Nájemce potvrzuje, že se seznámil se „Obchodními podmínkami“ a „Ubytovacím řádem“ a souhlasí s nimi, což dobrovolně stvrzuje svým podpisem.

 

Ve Stachách dne: ……………………

Podpis nájemce ……………………………………….

Podpis pronajímatele ……………………………………….

 

Přílohy: Příloha č.1. „Obchodní podmínky“

Příloha č.2. „Ubytovací řád“

bottom of page